III Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Wizja

Wizja naszej szkoły:

 
III Prywatne Liceum Ogólnokształcące jest placówką oświatową stwarzającą swoim uczniom warunki do harmonijnego rozwoju oraz przygotowującą ich do aktywnego uczestnictwa w budowaniu lepszej przyszłości. III Prywatne Liceum Ogólnokształcące realizuje kanon kształcenia ogólnego, wspólnego dla wszystkich uczniów oraz kształcenia w wybranym przez ucznia profilu, rozumianym jako rozszerzony program grupy przedmiotów ogólnokształcących.

Każdy uczeń:

 
 • rozwinie swoją wiedzę i umiejętności zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i zdolnościami w celu przygotowania się do dalszej edukacji i przyszłej pracy zawodowej;
 • będzie pracować systematycznie nad własnym rozwojem;
 • odkryje własne predyspozycje i talenty oraz rozwija je;
 • będzie potrafić samodzielnie uczyć się i korzystać z wszelkiego rodzaju źródeł informacji;
 • opanuje dobrze dwa języki obce;
 • będzie posługiwać się technologiami komunikacyjnymi i informatycznymi;
 • będzie mógł dostosować się do wymagań rynku pracy;
 • będzie przygotowany do prawidłowego funkcjonowania w życiu rodzinnym, społecznym i kulturowym;
 • zostanie wychowany w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz w tradycji swojego miejsca pochodzenia;
 • pozna metody i techniki umożliwiające nawiązanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi i pracę z nimi;
 • stanie się odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych.