III Prywatne Liceum Ogólnokształcące

Rekrutacja do liceum

W roku szkolnym 2024/2025 planujemy otwarcie następujących klas:

 

Na etapie rekrutacji do naszego liceum kandydaci mają możliwość wyboru konkretnej klasy, do której chcieliby się zapisać. Decyzję podejmują w oparciu o swoje zainteresowania i plany na przyszłość, związane z wyborem określonego zawodu.

Klasa o nachyleniu humanistyczno - prawniczym - będzie rozwijać zainteresowania uczniów między innymi w dziedzinach: filologicznej, prawniczej, stosunków międzynarodowych, politologii, nauk społecznych, historii, psychologii, socjologii czy filozofii. Przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym będą w niej historia, język angielski, język polski.

Klasa o nachyleniu biologicznym - pozwoli uczniom kontynuować naukę na studiach przyrodniczych i medycznych. Przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym będą w niej biologia, język angielski, język polski. Dla zainteresowanych uczniów przewiduje się fakultety z chemii, przygotowujące do zdawania tego przedmiotu na egzaminie maturalnym.

Klasa o nachyleniu matematycznym - pozwoli uczniom kontynuować naukę na studiach ekonomicznych i technicznych. Przedmiotami nauczanymi w zakresie rozszerzonym będą matematyka, język angielski, język polski.


Ponadto szkoła oferuje indywidualne rozszerzenie (w formie fakultetów) nauczania innych niż zaproponowane przedmiotów uczniom, którzy deklarują ich zdawanie na egzaminie maturalnym. Wszystko w trosce o jak najlepszą zdawalność matury przez naszych absolwentów i ich zadowolenie z osiągniętych wyników.

We wszystkich klasach, w drugim i w trzecim roku nauki, przewiduje się wprowadzenie - jako przedmiotów uzupełniających - zajęć artystycznych (o nachyleniu muzycznym) i sztuki europejskiej (umożliwiającej zapoznanie się ze współczesną sztuką), co wynika z bardzo dużej dbałości Liceum o wszechstronny rozwój kulturalny swoich uczniów.

Niezależnie od tego, w rekrutacji do której klasy brali udział nasi kandydaci, w naszym liceum nauka języka angielskiego w zakresie rozszerzonym rozpoczyna się dla wszystkich od klasy pierwszej i odbywa się w kilkuosobowych grupach językowych, uwzględniających stopień zaawansowania jego znajomości. Podobne kryterium stosuje się przy drugim języku obcym, którym może być język niemiecki, włoski, hiszpański lub francuski. Ponadto zainteresowanym uczniom liceum oferuje naukę języka łacińskiego.

W każdej z proponowanych podczas rekrutacji klas, nie tylko klasie matematycznej, przewiduje się zwiększenie ilości liczby godzin lekcyjnych z matematyki, co wynika z faktu, iż jest to przedmiot obowiązkowo zdawany na egzaminie maturalnym.

Atutem szkoły jest również urozmaicona oferta zajęć wychowania fizycznego czy kurs grafiki komputerowej i programowania w ramach zajęć kółka informatycznego. 

Do naszego liceum można zapisać ucznia za pomocą elektronicznej rekrutacji szkół ponadpodstawowych miasta Krakowa, jak również zgłaszając się w siedzibie Szkoły (ul. Sławkowska 20, Kraków, telefon: 12 – 422 – 00 – 75; 12 - 422 - 12 - 91; 603 - 688 - 733).