Szacunek do innych i przyjazna atmosfera - takie właśnie jest III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie.

24 wrzesień 2021

W nauce w szkole ważne jest nie tylko to, w jaki sposób przyswajamy wiedzę, ale również warunki, w jakich ją zdobywamy. W tym kontekście szczególnie duże znaczenie ma przyjazna atmosfera panująca w klasie oraz szacunek, z jakim zwracamy się do innych. Dlaczego te kwestie są tak istotne? 

Licea w Krakowie — opinie

Po pierwsze, mają one duży wpływ na nasze samopoczucie, motywację, nastawienie psychiczne, od których zależy też efektywność uczenia się. Po drugie, spokój i dobre relacje w grupie umożliwiają nauczycielowi odpowiednią organizację pracy. Po trzecie zaś, warto pamiętać, że zadaniem szkoły jest nie tylko nauka, ale także doskonalenie wśród uczniów pewnych umiejętności interpersonalnych oraz krzewienie takich wartości, jak tolerancja i wzajemna akceptacja. 

Szacunek i dobry klimat na lekcjach — z tego słynie III Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Krakowie. Poniżej szczegółowo piszemy o tym, dlaczego mają one tak duże znaczenie w szkole — i dlaczego tak bardzo dbamy o to, aby to właśnie z nich znana była nasza placówka.

Atmosfera w liceum a motywacja do nauki

Chętniej udajemy się na lekcje, a także przygotowujemy do nich, gdy wiemy, że panuje podczas nich przyjazna atmosfera. Daje ona bowiem pewność, że żadne potknięcie nie spotka się z krytyką, która mogłaby nas zniechęcić do prezentowania swojej wiedzy na forum klasy. Jeśli zamiast niej spotykamy się z konstruktywną wymianą zdań, skłania nas to do dalszej pracy. 

Warto dodać, że wielu uczniów odczuwa pewnego rodzaju obawy czy lęk przed wystąpieniami publicznymi. Przyjazny klimat na lekcjach ułatwia ich zwalczenie.

Dobre relacje w klasie a organizacja pracy

Dobre stosunki między uczniami, a także między nimi a nauczycielem, stwarzają więcej możliwości edukacyjnych. Dzięki temu bowiem lepiej układa się ich współpraca, a zadania wykonywane w grupach realizowane są szybciej i sprawniej. Przyjazny klimat w klasie ułatwia nauczycielowi zastosowanie takich metod dydaktycznych, jak dyskusja (która powinna odbywać się w atmosferze szacunku i akceptacji) czy drama, czyli inscenizacja omawianego zagadnienia (ponieważ wymaga ona dobrej kooperacji uczniów).

Szkoła to zarówno nauka, jak i budowanie właściwych postaw. Dlatego właśnie w III Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie zwracamy uwagę na takie kwestie jak rozwijanie empatii i zdolność otwierania się na inność. Wśród uczniów doskonalone są także ich kompetencje interpersonalne (zdolności komunikacyjne, umiejętność współpracy). Co więcej, szkoła zapewnia opiekę o charakterze edukacyjno-terapeutycznym, pedagogicznym i psychologicznym, która ułatwia młodym osobom mierzenie się z różnego rodzaju trudnościami.