Czy świadectwo z wyróżnieniem wpływa na wynik rekrutacji do liceum?

7 listopad 2019

W roku 2019/2020 odbywały się dwa odrębne postępowania rekrutacyjne do liceów. Gimnazjaliści ubiegali się bowiem o przyjęcie do trzyletnich liceów ogólnokształcących, natomiast uczniowie ósmych klas szkół podstawowych - do placówek czteroletnich, które wprowadziła nowa reforma edukacji. W roku 2020/2021 nie będzie już jednak miała miejsce rekrutacja do liceów w starej formule - te będą “wygaszane”, tzn. będą funkcjonować do czasu, aż naukę ukończą w nich ostatnie roczniki. Wśród kryteriów, jakie będą uwzględniane podczas sporządzania list rankingowych do szkół średnich, znajdą się te wymagania, które stawiano absolwentom ośmioletnich szkół podstawowych wcześniej - wtedy, gdy rekrutowali się oni do liceów równolegle z osobami, które przystąpiły do egzaminów gimnazjalnych.

Z całą pewnością warto będzie więc podjąć starania o to, aby mieć umieszczony na dyplomie “czerwony pasek”, czyli aby otrzymać świadectwo z wyróżnieniem. Zwiększy ono bowiem nasze szanse na to, żebyśmy zostali przyjęci do wymarzonego przez nas liceum ogólnokształcącego. Co powinniśmy zrobić, by je uzyskać? Tak jak dotąd w ośmioletnich szkołach podstawowych, główny wymóg stanowi średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na poziomie 4,75. Ponadto musimy jeszcze pamiętać o tym, aby również nasza ocena z zachowania była odpowiednio wysoka - “czerwony pasek” znajdzie się na naszym świadectwie tylko wtedy, gdy wychowawca uzna, że jest ono nie gorsze niż bardzo dobre.

Co poza tym liczy się podczas postępowania rekrutacyjnego do liceów? Otóż bez wątpienia duże znaczenie mają wyniki z egzaminu ósmoklasisty, jakie uzyskamy. Wprawdzie nie możemy go nie zdać, jednak jego oceny są brane pod uwagę przy tworzeniu rankingu kandydatów do szkół średnich. W tym kontekście znaczenie mają także oceny, jakie uzyskaliśmy z matematyki, języka polskiego oraz z dwóch przedmiotów obligatoryjnych określonych przez dyrekcję liceum. Ponadto nasze szanse na przyjęcie zwiększą specjalne osiągnięcia zapisane na świadectwie. Na pierwszych miejscach list rankingowych znajdą się natomiast laureaci i finaliści olimpiad oraz laureaci konkursów przedmiotowych odbywających się pod auspicjami MEN.