Jaki program będą realizowali w liceum absolwenci 8-klasowej szkoły podstawowej?

29 marzec 2019

Rozłożona w czasie likwidacja gimnazjów stanowi sztandarowy punkt reformy oświaty, która obecnie jest wprowadzana w życie. Projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej ma jednak znacznie szerszy charakter. Zreorganizowany został właściwie cały polski system edukacji. Nauka w szkołach podstawowych nie trwa już sześciu lat, ale osiem. Nauczanie w liceach ogólnokształcących zostało wydłużone do czterech lat, natomiast w technikach - do pięciu. Powstały szkoły branżowe pierwszego stopnia, w których uczniowie uczęszczają na zajęcia przez trzy lata, oraz drugiego stopnia - ich absolwenci opuszczają je po dwóch latach.

Obecnie funkcjonują równolegle szkoły średnie dawnego i nowego typu. Od 1 września 2019 roku wszystkie licea ogólnokształcące (trzyletnie) zostaną przekształcone w jednostki, które realizować będą czteroletni program nauczania. W nich uczyć się będą wszystkie te osoby, które ukończyły naukę w ośmioletnich szkołach podstawowych i zdały egzamin organizowany na ich zakończenie.

Należy jednak zaznaczyć, że w czteroletnich liceach ogólnokształcących pozostaną jeszcze klasy, w których zajęcia będą się odbywać w oparciu o zasady obowiązujące przed wprowadzeniem reformy. Do nich będą bowiem zdawać absolwenci gimnazjów. Klasy realizujące trzyletni program liceum będą wygaszane od 1 września 2020 roku. Rekrutacja do nich nie będzie się odbywać od roku szkolnego 2020/2021.

Trzeba podkreślić fakt, że obie wspomniane powyżej grupy uczniów będą uczyć się przez ten sam okres, czyli przez dwanaście lat (8 lat szkoły podstawowej i 4 lata liceum albo 6 lat szkoły podstawowej, 3 lata gimnazjum, 3 lata liceum).

Przejściowo w liceach ogólnokształcących w tym samym czasie realizowane będą dwa programy. Z tego też powodu będą odbywać się dwa różne postępowania rekrutacyjne do nich - odrębne dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych oraz gimnazjów. Wynika to z faktu, że każda z tych grup przystępuje do innych egzaminów (różniących się zakresem materiału), których wyniki stanowią jedno z kryteriów branych pod uwagę przy sporządzaniu list rankingowych do szkół średnich.