Dwa programy nauczania od roku 2019/2020 - najważniejsze różnice

12 kwiecień 2019

Od roku szkolnego 2019/2020 równolegle obowiązywać będą w szkołach średnich dwa programy nauczania. Z czego to wynika? Przyczynę tego stanu rzeczy stanowi przede wszystkim fakt, że wprowadzenie w życie reformy edukacji w Polsce zostało rozłożone w czasie.

Jak powszechnie wiadomo, likwidacji ulec mają gimnazja. W praktyce jednak zostaną one wygaszone, a zatem będą istnieć do czasu, aż opuszczą je uczniowie, którzy rozpoczęli naukę jeszcze przed dokonaniem zmian w systemie oświaty. Co ważne, powołane zostały do życia ośmioletnie szkoły podstawowe, zaś szkoły średnie zreorganizowano. Jeśli chodzi o te ostatnie, obecnie należą do nich czteroletnie licea ogólnokształcące, szkoły branżowe pierwszego stopnia (trzyletnie) i drugiego stopnia (dwuletnie) oraz pięcioletnie technika.

Przez najbliższe lata odbywać się będą dwa postępowania rekrutacyjne do szkół średnich. Dlaczego? Zdawać do nich będą bowiem zarówno absolwenci gimnazjów, jak i nowych, ośmioletnich szkół podstawowych. Licea tworzą dwie listy rankingowe, ponieważ występują różnice pomiędzy egzaminem gimnazjalnym a egzaminem ósmoklasisty. Trzeba pamiętać, że osoby, które przystępują do pierwszego z nich, uczą się przez dziewięć lat (sześć lat szkoły podstawowej i trzy lata gimnazjum), natomiast uczniowie zdający ten drugi - przez osiem. Warto też mieć na uwadze fakt, że absolwenci gimnazjów kontynuują naukę w trzyletnich liceach, czteroletnich technikach bądź w szkołach branżowych, natomiast absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych - w jednej ze szkół, które wprowadzone zostały na mocy reformy edukacji.

1 września 2019 roku wszystkie licea w Polsce zostaną przekształcone. Będą w nich jednak realizowane dwa programy. W nowych liceach obowiązywać będzie czteroletni program. Jednocześnie w dalszym ciągu będą w nich funkcjonować klasy (do roku 2022), w których zajęcia prowadzone będą w oparciu o poprzedni program. Treści nauczania, zależnie od przyjętego programu, będą się różnić. Wynika to z faktu, że uczniowie obu grup będą zdawać matury przygotowane według innych wytycznych.